Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHMIELNIE

Podstawa prawna:
• Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.446, poz.1579 i poz. 1948)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz. U.z 2017r., poz.59
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz. U.z 2017r., poz.60
• Uchwała Nr V/60/2015 Rady Gminy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przez gminę Chmielno uwzględniających na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punków każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
• Rozporządzenie MEN z dnia 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczególnych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego;
• Zarządzenie Nr 272/ 2017 Wójta Gminy Chmielno z dnia 13 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.


I. Tok postępowania rekrutacyjnego:,

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1.1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu.
1.2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1.3. Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”.
1.4. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej.
1.5. Ustalenie terminu posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
1.6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
1.7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
1.8. Potwierdzenie przez rodziców kandy data woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
1.9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


II. Zasady postępowania rekrutacyjnego:

1. Do Przedszkola Samorządowego w Chmielnie przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Chmielno z zastrzeżeniem punktu 2.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Do Przedszkola Samorządowego w Chmielnie przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci 6 – letnie zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej w Chmielnie.
5. Liczba oddziałów określona jest corocznie w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
6. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Chmielno mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu. W przypadku przyjmowania dzieci spoza Gminy Chmielno, kierować się należy:
a) wolnymi miejscami w przedszkolu po zakończeniu rekrutacji podstawowej
b) sytuacją rodzinną dziecka
c) miejscem pracy rodziców
d) miejscem zamieszkania w pobliżu przedszkola.
Przyjęcia dzieci spoza Gminy Chmielno według w/w kryteriów odbywać się będą w postępowaniu uzupełniającym do końca maja b.r.

7. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Chmielnie odbywa się corocznie w następujących terminach:
7.1. od 1 marca do 31 marca 2017r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny2017/2018 ;
7.2. do 6 kwietnia 2017 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
7.3. 14 kwietnia 2017r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
7.4. od 19- 21 kwietnia 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
7.5. 24 kwietnia 2017r.-podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola;
8. Postanowienia odwoławcze
8.1. Na podstawie Ustawy ustala się terminy odwoławcze:
a) od 25 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r. - składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka;
b) do 8 maja 2017 r.- komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka;
c) 23 maja 2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
d) od 26 31 maja 2017r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
e) 2 czerwca 2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola;
f) składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
g) dyrektor przedszkola rozpatruje odwołania rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania; 2. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
8.2. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola składane po terminie będą rozpatrywane w postępowaniu uzupełniającym.

9. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:
9.1. Dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów w przedziale:
• 50 pkt-42 pkt
• 41 pkt-34 pkt
• 32 pkt-25 pkt
9.2 Dzieci sześcioletnie, dzieci pięcioletnie, dzieci czteroletnie, dzieci trzyletnie zameldowane i zamieszkałe w Gminie w Chmielnie.
9.3. Dzieci matek ojców samotnie je wychowujących; dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów; dzieci z rodzin zastępczych.
9.4. Dzieci zameldowane i zamieszkałe w Gminie Chmielno już uczęszczające do przedszkola.
9.5 Dzieci obojga pracujących rodziców.
9.6. Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
9.7 Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.
9.8 Dzieci, które otrzymały mniej niż 25 punktów z poszczególnych grup a w placówce są wolne miejsca dziecko zostaje przyjęte na kolejny rok szkolny.
9.9 Dzieci, które otrzymały mniej niż 25 punktów z poszczególnych grup wiekowych a nie ma wolnych miejsc będą kierowane do innych oddziałów przedszkolnych najbliżej ich miejsca zamieszkania.

10. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola zgodnie z zasadami określonymi w punktach 8.1. – 8.5, pod warunkiem przedłożenia przez rodziców orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia oraz decyzję Komisji Kwalifikacyjnej.

11. Karty zgłoszeń dzieci oczekujących na miejsce rozpatrywane będą ponownie według ustalonych kryteriów w postępowaniu uzupełniającym do końca maja b.r
12. Określa się kryteria, liczbę punktów dla każdego kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez gminę ChmielnoLp. Kryterium Liczba
punktów Dokument potwierdzający kryterium
1. Kandydat, który wcześniej nie korzystał z wychowania przedszkolnego, a objęty jest obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 10 pkt (Oświadczenie rodzica/opiekuna*)
2. Kandydat, który wcześniej uczęszczał do przedszkola 10 pkt Kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej
3. Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują/uczą się w systemie dziennym 10 pkt (Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego- zaświadczenie z KRUS lub UG, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG, w przypadku rodziców studiujących/uczących się zaświadczenie z uczelni/szkoły)
4. Kandydat posiadający już rodzeństwo w przedszkolu 8 pkt (Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego*)
5. Kandydat zamieszkuje w gminie Chmielno 10 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego*)
6. Kandydat, który będzie korzystał z przedszkola przez co najmniej osiem godzin dziennie oraz ponad minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć 4 pkt (Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego*)

*) druk oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
1. #) druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu
13. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów przekracza liczba wolnych miejsc w przedszkolu organizuje si losowanie publiczne, które ustala kolejność przyjęcia do przedszkola. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.


III. Skład Komisji Rekrutacyjnej:
1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą;
1.1. Co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
1.2 Jeżeli w przedszkolu jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli organu prowadzącego, wyznaczonych przez Wójta Gminy
1.3 W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor przedszkola, ani też osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
1.4 Dyrektor Przedszkola może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
1.5 Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej2/3 osób wchodzących w skład komisji.
1.6 Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenie komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.


IV. Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:

1. Zwoływanie i prowadzenie posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
2. Zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych w przedszkolu – zgodnie z projektem organizacyjnym.
3. Za poznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola.
4. Zapoznanie z zasadami postępowania rekrutacyjnego.
5. Umożliwienie członkom komisji zapoznanie się wnioskami o przyjęcie do przedszkola oraz załączonymi do nich dokumentami.
6. Weryfikacja raz z komisją spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję.
8. Protokoły postepowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
9. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
a) Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
b) Listą kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

V. Przepisy końcowe:
1. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ prowadzący placówkę.
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. w oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić 15-20 w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
3. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
4. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II.
5. W razie potrzeby dyrektor przedszkola może zażądać w ciągu roku szkolnego zaktualizowania zaświadczeń z miejsca pracy rodziców.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, to przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeń.
7. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, to o przyjęciu decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2017r.Przedszkolowo.pl logo