Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:
1.Art. 149 ust 1., art. 150 ust. 1.1 i 1. 2, art. 150 ust 2.1. a), , art. 150 ust 2.1.b), art. 150 ust 2.1.c), , art. 150 ust 2.1.d) art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017r.)
2.Zarządzenie Nr 407/A/2018 Wójta Gminy Chmielno z dnia 29 stycznia 2018r.

Rozdział I
Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1.Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu
2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego
„Baśniowa Kraina” w Chmielnie
4) przyjmowanie ,,Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola
w Chmielnie na rok szkolny 2018/2019
5) ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
6) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina”
w Chmielnie na rok szkolny 2018/2019.
7) podanie do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie na rok szkolny 2018/2019
8) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

2.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:
1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców
2) na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina”
w Chmielnie

3.,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina”
w Chmielnie


Rozdział II
Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1.Do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2016, 2015, 2014,2013, 2012, .
2.Dzieci urodzone w roku 2012 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3.Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie odbywa się raz do roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
4.W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.
5.Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie są zobowiązani do złożenia oświadczeń.
6. Nie złożenie oświadczenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.
7.Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Baśniowa Kraina” w Chmielnie
8.Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.Rozdział III
Harmonogram rekrutacji

§ 3
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/19 do Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie
określa się następujące terminy:
1. 29.01.2018r. Podanie do publicznej wiadomości „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych…” – Zarządzenie Nr 407/A/2018 Wójta Gminy Chmielno z dnia 29 stycznia 2018 r., poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
3.od 12.03.2018r. do 30.03.2018r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innej formy wychowania przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.od 01.04.2018r. do 06.04.2018r.. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
5. 13.04.2018r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego” Baśniowa Kraina” w Chmielnie
6. do 20.04.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
7. 24.04.2018r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego” Baśniowa Kraina” w Chmielnie .
8.od 25.04.2018r. do 02.05.2018r.Składanie przez rodziców wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola
9.do 09.05.2018r Przekazanie rodzicowi uzasadnienia komisji rekrutacyjnej odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola .
Postepowanie uzupełniające:
10 25.042018 r do 30.04.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innej formy wychowania przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
11. do 09.05.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
12. 15.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego” Baśniowa Kraina” w Chmielnie.
13. do 25.05.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
14. do końca sierpnia 2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
15.Składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
16.Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.Rozdział IV
Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4

1.Do Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie
przyjmowane są dzieci w wieku 3- 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Chmielno z zastrzeżeniem punktu 2.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat może być odroczony do końca roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodu szkoły.
3. w Szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Chmielno mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu. W przypadku przyjmowania dzieci spoza Gminy Chmielno, kierować się należy:
a) wolnymi miejscami w przedszkolu po zakończeniu rekrutacji podstawowej
b) sytuacją rodzinną dziecka
c) miejscem pracy rodziców
d) miejscem zamieszkania w pobliżu przedszkola
Przyjęcia dzieci spoza Gminy Chmielno według w/w kryteriów odbywać się będą w postępowaniu uzupełniającym do końca maja b.r.
5 .W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.
1) wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
2) niepełnosprawność dziecka
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie objęcie dziecka pieczą zastępczą
4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, wraz z liczbą punktów stosowanych łącznie, uchwalone przez organ prowadzący Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie.
6.Kryteria obowiązujące podczas drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego zgodne z
Uchwała Nr XXIV/264/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 marca 2017
1. Określa się kryteria, liczbę punktów dla każdego kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola , innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielno – załącznik.Rozdział V
Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5
1.Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
4) przyjmowanie wniosków od rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
5) sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
3.Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej
4.Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 ust. 2 pkt 3 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
5.Listy o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2,3 są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów o których mowa w pkt. 1-5 harmonogramu rekrutacji.Rozdział VI
Tryb odwoławczy

§ 6
1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 7 ust. 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5.Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Wykaz załączników do regulaminu:

1.Załącznik Nr 1- Karta Zgłoszenia dziecka do Przedszkola.
2.Załącznik Nr 2 – Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów kandydata.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2018 r.

Przedszkolowo.pl logo