REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHMIELNIE

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. Przedszkole poza godzinami pracy i po uzgodnieniu z rodzicami organizuje zajęcia dodatkowe w całości opłacone przez rodziców.

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

6. Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

7. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów po dostarczeniu oświadczenia.

8. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
• braku wiadomości o powodach nieobecności trwającej 2 miesiące,
• na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów),
• w sytuacjach, gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub nauczycieli,
• nie przestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola.

9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola między godziną 6:30 a godziną 9:00. Realizacja postawy programowej odbywa się w godzinach od 9:00 do 14:00.

10. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola do godziny 17:00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

11. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

12. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

13. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.

14. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.

15. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

16. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są uiszczać z góry do 15 – ego dnia każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola.

17. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora przedszkola.


Przedszkolowo.pl logo