POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA


PROCESURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W CHMIELNIE

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz.532):
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobów prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.)

Cel procedury
Opis toku i zasad postępowania w celu zapewnienia prawidłowego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Samorządowego w Chmielnie
1. Koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest zadaniem dyrektora. Może on wyznaczyć inną osobę, której powierzy to zadanie.
2. Pomoc psychologiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:
- rodziców dziecka
- dyrektora
- nauczycieli
- specjalisty zatrudnionego w przedszkolu
- pielęgniarki
- poradni
- pracownika socjalnego
- asystenta rodziny
- kuratora sądowego
3. Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu stanowi załącznik nr 1 do procedury
4. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.
5. Nauczyciele i specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Obserwację wstępną należy zakończyć i podsumować do końca października, ocenę gotowości szkolnej do końca kwietnia, natomiast diagnozę końcową do połowy czerwca.
6. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciele i specjaliści niezwłocznie udzielają pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują dyrektora przedszkola.

7. Jeśli pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana będzie z inicjatywy innych osób niż nauczyciele i specjaliści zatrudnienie w przedszkolu, dyrektor informuje ich o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej dziecku
8. Dyrektor przedszkola planując udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej, współpracuje z rodzicami, nauczycielami specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem oraz poradnią lub innymi osobami w zależności od potrzeb.
9. pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie
• - zajęć rozwijających uzdolnienia
• - zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
• - zajęć logopedycznych
• - zajęć terapeutycznych
• - zajęć socjoterapeutycznych
• - porad i konsultacji
10. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń
11. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 8, dyrektor ustala formę udzielania pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
12. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne
13. o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno –pedagogiczną, formach, okresie udzielenia pomocy oraz wymiarze godzin informuje się rodziców dziecka w formie pisemnej.
14. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku
15. Osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej planują pracę z dziećmi poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej lub grupowej.
16. Nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom o obniżonej sprawności manualnej, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Pracują również indywidualnie, w ramach swoich kompetencji9, z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, objętymi pomocą specjalistów we współpracy z tymi specjalistami.
17. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną nauczyciele uwzględniają w planach miesięcznych, a następnie dokumentują w dziennikach zajęć.
18. Specjaliści oddzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej, program pracy oraz jego realizację na poszczególnych zajęciach wpisują do dziennika zajęć specjalistycznych
19. Dzieciom, dla których opracowano plan działań wspierających, pomoc psychologiczno pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu, na jaki został opracowany.
20. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.21. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
22. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny zawiera:
• - zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka
• - rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem
• - formy i metody pracy z dzieckiem
• - formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola
• - działania wspierające rodziców dziecka oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym poradni specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci
• - zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka
23. Nauczyciele i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokonują oceny postępów dziecka w odniesieniu do prowadzonych zajęć oraz formułują wnioski do dalszej pracy przynajmniej dwa razy w roku szkolnym i zapoznają z nimi rodziców dziecka.
24. Sposób udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz jej przebiegu dokumentowany jest z załącznikiem nr 2 do procedury.Załącznik nr 1
Do procedury udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Nazwisko i imię dziecka………………………………………………………………………..

Przyczyna udzielania pomocy (wypełnia osoba wnioskującą)…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
(data i podpis)


Załącznik nr 2
Do procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej…………………….. …………………………………
(Data wpływu) (podpis dyrektora)Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznejImię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………..

Forma udzielanej pomocy Osoba udzielająca pomocy Czas trwania Wymiar Data i podpis dyrektora Data i podpis osoby udzielającej pomocyZgoda rodziców na udzielanie pomocy

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej mojemu dziecku w formie……………………………………………………………………..………………………………..
(data i podpis rodzica)


Uwagi i wnioski rodzica

(Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wyniki badań specjalistycznych? Czy jest pod opieką specjalistów lub poradni specjalistycznych?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(podpis rodzica)Zapoznano rodzica z programem pracy z dzieckiem………………………………………..
(data i podpis rodzica)Wyniki i wnioski dotyczące pracy z dzieckiem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………..
(data i podpis)Wyniki i wnioski dotyczące pracy z dzieckiem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Data i podpis)


Uwagi rodzica

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………….
(data i podpis rodzica)Informacje dotyczące współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, innymi instytucjami i osobami zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedszkolowo.pl logo