PODSTAWOWE KIERUNKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

ZADANIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „BAŚNIOWA KRAINA” W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych min. eksperyment w pracy nad wszechstronnym rozwojem społeczno – emocjonalnym dzieci.

2. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej u dzieci jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska.

PRZEDSZKOLE PEŁNI FUNKCJE:

OPIEKUŃCZĄ, WYCHOWAWCZĄ I KSZTAŁCĄCĄ

GŁÓWNY CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2017/2018

„WSPARCIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECKA”

WIZJA PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

„DZIECIŃSTWO JEST PO TO,
BY DZIWIĆ SIĘ ŚWIATU,
BADAĆ GO I ODKRYWAĆ”


Przedszkolowo.pl logo