O NAS

Przedszkole Samorządowe w Chmielnie jest placówką publiczną prowadzoną przez Radę Gminy w Chmielnie. Mieści się ono na ulicy Gryfa Pomorskiego 33a w samym centrum wsi, w pobliżu: Urzędu Gminy, kościoła, Urzędu Pocztowego, Banku Spółdzielczego, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Przedszkole pracuje na bazie oficjalnych programów wychowawczo-dydaktycznych.

Realizujemy także elementy programów autorskich opracowanych przez:

W. Scherborne
R. Przyborowską – Wynimko
R. Labana
E. Gruszczyk – Kolczyńską
M. Bogdanowicz

Preferujemy także:

- kulturę regionalną
- wychowania ekologiczne
- wychowanie zdrowotne
- wychowanie komunikacyjne

Dodatkowe oferty pracy z dziećmi:

* Język angielski
* Język kaszubski
* Rytmika
* Logopedia
* Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
* Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
* Przedstawienia teatralne

Uczestnictwo w:

- występach teatralnych

- konkursach plastycznych

- wystawach malarskich

- konkursach recytatorskich

Współpracujemy z rodzicami poprzez:

- pobyt rodziców z dziećmi w grupie
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- zajęcia otwarte dla rodziców
- uzupełnianie przedszkolnych gazetek dla rodziców

Uroczystości rodzinne:

- Rozpoczęcie roku szkolnego

- Święto Ziemniaka

- Andrzejki

- Mikołajki

- Wigilia

- Bal Karnawałowy Z Babcią i Dziadkiem

- Dzień Dziecka

- Piknik Rodzinny

- Pożegnanie 6-latków i zakończenie roku szkolnego

Przedszkole zapewnia:

- serdeczną i życzliwą atmosferę
- metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka
- możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć
dydaktycznych
- organizację wielu ciekawych imprez, wycieczek i uroczystości
- aktywną i systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym i innymi
placówkami oświatowymi

WIZJA PRZEDSZKOLA

DZIECI PRZEDSZKOLNE, RODZICE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA DĄŻĄ DO TEGO, ABY DZIECKO BYŁO GOTOWE PODJĄĆ NAUKĘ W SZKOLE, BYŁO SAMODZIELNE, ROZUMIAŁO SIEBIE I INNYCH LUDZI ORAZ OTACZAJĄCĄ GO RZECZYWISTOŚĆ

NASZE DZIECKO :

• NABYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO POWODZENIA W STARCIE SZKOLNYM
• JEST AKTYWNE, SPRAWNE, PRACOWITE
• JEST RADOSNE, OTWARTE NA INNYCH
• JEST KULTURALNE, KOLEŻEŃSKIE, NIE ZACHOWUJE SIĘ AGRESYWNIE, JEST USPOŁECZNIONE
• JEST UCZCIWE, NIE KŁAMIE, SZANUJE CUDZĄ WŁASNOŚĆ
• ROZWIĄZUJE NA SWOJĄ MIARĘ RÓŻNORODNE PROBLEMY W SWOIM I CUDZYM DZIAŁANIU
• SZANUJE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
• KOCHA SWOJĄ RODZINĘ
• SZANUJE I KOCHA SWĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ I SWÓJ KRAJ
• ROZUMIE POJĘCIE CZŁOWIEK EUROPY I ŚWIATAMISJA PRZEDSZKOLA

W NASZYM PRZEDSZKOLU ZAPEWNIAMY WYCHOWANKOM WSZECHSTRONNY, BEZPIECZNY I RADOSNY ROZWÓJ NA MIARĘ INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI PODOPIECZNYCH PRZEZ TAKIE DZIAŁANIA JAK:
• Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
• Stwarzamy dziecku możliwości odnajdowania swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
• Stosujemy różnorodne metody pracy, aby zabawy i ćwiczenia sprawiały dziecku radość, wspierały jego aktywność, samodzielność, a nade wszystko dawały mu możliwość własnych rozwiązań i poszukiwań twórczych.
• Umożliwiamy rodzicom uczestniczenie w codziennym życiu przedszkola.
• Rozbudzamy ciekawość poznawczą dziecka.
• Kreujemy u dzieci postawy twórcze i aktywne.
• Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami.
• Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
• Przygotowujemy do samodzielnego funkcjonowania.
• Ściśle współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.


MISJA PRZEDSZKOLA:

PODSTAWOWY STANDARD EDUKACYJNY:


NABYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO POWODZENIA W STARCIE SZKOLNYM

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:

WSPOMAGAMY I UKIERUNKOWUJEMY ROZWOJ DZIECKA ZGODNIE Z JEGO POTENCJAŁEM I MOŻLIWOŚCIAMI ROZWOJOWYMI

POŻĄDANY EFEKT (WSKAŹNIK STANDARDU)

Dziecko chce i umie się uczyć

Monitoring:

- dzieci wyrażają zainteresowanie dla działań edukacyjnych organizowanych przez nauczycielkę,
- chętnie biorą udział w zabawach i grach dydaktycznych,
- znają i stosują zasady wspólnego uczenia się,
- osiągają postępy na miarę swoich możliwości,
- zadania zaplanowane przez nauczycieli i przez dzieci wykonywane są sprawnie, przynoszą zakładane efekty,
- działaniom edukacyjnym dzieci towarzyszy zadowolenie i zaangażowanie twórcze,
- organizują zabawy dydaktyczne dla siebie i grupy,
- potrafią ciekawie zagospodarować czas wolny w związku ze swym rozwojem edukacyjnym.
- potrafią czytać proste zdania,
- potrafią czytać ze zrozumieniem / np. przyporządkowują tekst do ilustracji/,
- układają własne teksty,
- potrafią segregować i klasyfikować przedmioty,
- rozwiązują proste zadania matematyczneMISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:

JEST KULTURALNE, KOLEŻEŃSKIE, NIE ZACHOWUJE SIĘ AGRESYWNIE, JEST USPOŁECZNIONE

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:

STWARZAMY DZIECKU MOŻLIWOŚCI ODNAJDOWANIA SWOJEGO MIEJSCA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:


Dziecko potrafi kontaktować się z innymi dziećmi i z dorosłymi


Monitoring:

- stosuje zwroty grzecznościowe,
- potrafi słuchać
- potrafi przekazać informację o zachowaniu własnym i innych osób
- potrafi rozpoznać i mówić o swoich odczuciach, emocjach – komunikat JA


Dziecko współdziała z innymi dziećmi i z nauczycielką oraz z innymi osobami dorosłymi w przedszkoluMonitoring:

- okazuje chęć współdziałania, wyraża zadowolenie ze wspólnego działania
- respektuje podział zadań
- sumiennie wykonuje swoje zadania w zespole
- potrafi dokonywać oceny działań własnych i działań innych
- przedstawia propozycje działania, organizuje zabawy dla siebie i innych
- przejmuje rolę lidera zadania


Dziecko okazuje innym szacunek


Monitoring:

- nie szarpie, nie bije innych dzieci, nie przezywa je
- respektuje polecenia nauczycielki i pracowników przedszkola
- akceptuje dzieci niesprawne i słabsze
- pomaga innym, opiekuje się potrzebującymi pomocy
- stosuje zasadę fair play
- potrafi wygrywać i przegrywać
MISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:


JEST AKTYWNE, SPRAWNE, PRACOWITE


KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:

KREUJEMY U DZIECI POSTAWY TWÓRCZE I AKTYWNE


WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:

Dziecko ma potrzebę ruchu
Monitoring:

- chętnie bierze udział w grach i zabawach zapewniających fizyczny rozwój
- rozwój fizyczny i sprawność ruchowa są zgodne z normami

Zna i przestrzega zasady uczestniczenia w różnych zajęciach

Monitoring:

- nie tłoczy się, nie przepycha się
- jest uważne
- czeka na swoją kolej w grach, zadaniach grupowych
- przestrzega zasad i norm przyjętych w grupie

Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowania w miejscach publicznych

Monitoring:

- stosuje zasady bezpieczeństwa w trakcie zabawy i działań w przedszkolu
- zna i potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa w trakcie zabawy i działań w przedszkolu
- jest asertywne wobec nieznanych osób dorosłych

Przestrzega zasady higieny

Monitoring:

- wykonuje konieczne zabiegi higieniczne
- w pracy indywidualnej pilnuje postawy, odległości oczu, strony naświetlenia itd.
- rozpoznaje rośliny i produkty, które mogą zagrażać życiuMISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:


JEST UCZCIWE, NIE KŁAMIE, SZANUJE CUDZĄ WŁASNOŚĆ

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:


PRZYGOTOWUJEMY DZIECI DO PRZEŻYWANIA SUKCESU I DO RADZENIA SOBIE Z PORAŻKAMI

WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:

Dziecko potrafi powiedzieć, co jest dobre, a co złe

Monitoring:
- dokonuje oceny sytuacji w kategorii dobra i zła
- wie, jak należy postępować, kiedy zrobi coś złego
- potrafi poinformować kolegów i nauczycielkę o swoich przemyśleniach wartościujących daną sytuację

Dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich

Monitoring:
- wspólnie z nauczycielką wartościuje dobro i zło w przykładach literackich
- samo dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich

Podejmuje próby samooceny zachowań własnych i zachowań innych

Monitoring:
- potrafi ocenić swoje zachowanie i w koniecznych przypadkach przeprosić, podziękować, poprosić
- potrafi powiedzieć, że czyjeś zachowanie sprawia mu przykrość
-
Potrafi wspólnie z innymi dziećmi i przy pomocy nauczycielki napisać kontrakt (kodeks) obowiązujący w grupie
Monitoring:
- zna i akceptuje zasady współpracy i współzależności
- potrafi rozmawiać na temat ewentualnych zmian w kontrakcie
- stosuje się do ustalonych norm

MISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:


SZANUJE I KOCHA SWĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ
I SWÓJ KRAJ

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:

ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:

Wykazuje szacunek dla symboli narodowych i regionalnych

Monitoring:

- mówi po polsku
- zna godło państwowe i herb miejscowości
-poznaje święta narodowe i okoliczności eksponowania symboli narodowych
- zna nazwę miejscowości
- poznaje symbol „Gryf Pomorski” i herb Kartuz
- zna swój adres zamieszkania
- zna adres swego przedszkola
- zna nazwę stolicy i herb Warszawy
- zna hymn państwowy i przyjmuje odpowiednia postawę podczas słuchania
- potrafi wskazać na mapie Polskę
- twórczo przedstawia symbole narodowe i regionalne


Jest obywatelem lokalnej społeczności i współdziała na rzecz swego środowiska

Monitoring:

- zna historię regionu, tradycje, obyczaje, legendy
- podziwia ludzi zasłużonych dla swojej miejscowości i regionu
- szanuje język kaszubski
- uczestniczy w wycieczce do Muzeum i Skansenu Kaszubskiego oraz zakładu garncarskiego
- uczestniczy w lokalnych imprezach organizowanych przez samorząd i oddział ZKP (Sobótki, Dożynki i inne)
- prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym (udział w konkursach, pokazach, występach, zawodach)
- uczestniczy w organizacji imprez przedszkolnych (Święto Ziemniaka, Mikołaj, Bal Karnawałowy, Piknik Rodzinny)
- zachęca rodzinę do uczestnictwa w akcjach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych
- prezentuje przedstawienia dla mieszkańców Ośrodka Opieki Społecznej

MISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:


ROZUMIE POJĘCIE CZŁOWIEK EUROPY I ŚWIATA

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:

TRAKTUJEMY KAŻDE DZIECKO INDYWIDUALNIE I PODMIOTOWO

WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:

Ma świadomość inności, odmienności, uczy się tolerancji

Monitoring:

- poznaje życie ludzi na różnych obszarach klimatycznych
- wie, że jest dzieckiem Europy, i że Polska należy do Unii Europejskiej
- słucha bajek, baśni i legend innych narodów
- potrafi poszukać Europę na globusie
Zna kilka wybranych krajów
- dostrzega różnice pomiędzy flagą polską a flagami innych krajów
- Zna flagę Unii Europejskiej
- wie że wszyscy ludzie mają równe prawaMISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:

SZANUJE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:

ROZBUDZAMY CIEKAWOŚĆ POZNAWCZĄ DZIECKA

WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:

Poznaje różne środowiska przyrodnicze
Monitoring:

- poznaje najbliższe otoczenie
- podejmuje prace pielęgnacyjne w ogrodzie
- poznaje zasady zachowanie się w różnych środowiskach przyrodniczych
- dostrzega piękno rodzimej przyrody
- odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą
- uczestniczy w spacerach i wycieczkach
- rozróżnia i nazywa rośliny i zwierzęta

Wiedzę przyrodniczą wykorzystuje w twórczości plastycznej i konstrukcyjnej

Monitoring:

- zna nazwy pór roku i podaje cechy charakterystyczne danej pory roku
- umie obserwować zmiany w przyrodzie związane z porami roku
- rozróżnia cechy charakterystyczne darów przyrody
- wykonuje prace plastyczne na tematy przyrodnicze różnymi technikami
- konstruuje z materiału przyrodniczego

Poznaje sposoby ochrony przyrody
Monitoring:

- uczestniczy w akcji „sprzątanie świata”
- poznaje metody ochrony roślin i zwierząt
- wypowiada się na temat plansz demonstracyjnych pt. „Ratujmy ziemię” i „Środowisko przyrodnicze
- poznaje Kodeks Ekologa
- poznaje sposoby segregacji śmieci
MISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:


KOCHA SWOJĄ RODZINĘ

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:

UMOŻLIWIAMY RODZICOM UCZESTNICZENIE W CODZIENNYM ŻYCIU PRZEDSZKOLA

WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:
Zna członków rodziny

Monitoring:

- wymienia imiona i nazwiska osób bliskich
- określa stopień pokrewieństwa
- opisuje, jak okazać miłość swojej rodzinie
- opisuje swój dom
- zna zwyczaje rodzinne
- uczestniczy w zabawach tematycznych związanych z rodziną

Przygotowuje się do uroczystości z udziałem członków rodziny

Monitoring:

- wykonuje fragmenty dekoracji na uroczystości
- uczy się wierszy i piosenek
- uczestniczy w przygotowaniu przedstawień teatralnych
- jest zaangażowane w przygotowanie zaproszeń, laurek, prezentów
MISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:


ROZWIĄZUJE NA SWOJĄ MIARĘ RÓŻNORODNE PROBLEMY W SWOIM I CUDZYM DZIAŁANIU

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:

PRZYGOTOWUJEMY DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA

WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:

Jest samodzielne

Monitoring:

- poznaje zasady korzystania z zabawek i różnego rodzaju sprzętu
- stosuje etapy mycia rąk
- myje zęby
- wykonuje wszystkie czynności dotyczące korzystania z toalety
- zakłada odzież odpowiednią do pogody i pory roku
- ubiera się i rozbiera
- układa ubrania na wyznaczonym miejscu
- potrafi wybrać odpowiednie miejsce do zabawy i pracy
- potrafi zagospodarować czas wolny

Wie jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
Monitoring:

- poznaje i omawia historyjki obrazkowe przyczynowo – skutkowe z cyklu „Niebezpieczne zabawy”
- poznaje gry dydaktyczne kształtujące wiedzę o bezpieczeństwie
- dba o bezpieczeństwo w trakcie zajęć ruchowych oraz plastyczno – technicznych
- Poznaje niebezpieczeństwa płynące z kontaktu z nikotyną, alkoholem i narkotykami
- poznaje sposoby asertywnych zachowań
- poznaje numery alarmowe i uczy się rozmów z przedstawicielami służb specjalnych (policja, straż, pogotowie)
- prezentuje bezpieczne sposoby bawienia się na terenie przedszkola i w środowisku domowym

Wie jakie są zasady kulturalnego zachowania się
Monitoring:

- poznaje zasady kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłków
- okazuje szacunek osobom pracującym w różnych zawodach
Szanuje osoby starsze i słabsze
- opanowuje swoje reakcje i nadaje wyraz swoim emocjom
Stosuje zwroty grzecznościowe
-poznaje zasady zachowania się w różnych miejscach publicznych
MISJA PRZEDSZKOLA:

STANDARD PODSTAWOWY:

JEST RADOSNE, OTWARTE NA INNYCH

KIERUNEK JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU:


STOSUJEMY RÓŻNORODNE METODY PRACY, ABY ZABAWY I ĆWICZENIA SPRAWIAŁY DZIECKU RADOŚĆ, WSPIERAŁY JEGO AKTYWNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, A NADE WSZYSTKO DAWAŁY MU MOŻLIWOŚĆ WŁASNYCH ROZWIĄZAŃ I POSZUKIWAŃ TWÓRCZYCH

WSKAŹNIKI, DO KTÓRYCH DĄŻYMY:

Zna sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami

Monitoring:

- rozpoznaje i nazywa własne potrzeby, akceptuje potrzeby innych
-- identyfikuje i nazywa różne stany emocjonalne
- wskazuje przyczyny powstałych emocji
- opisuje swoje mocne i słabe strony
- traktuje niepowodzenia jako informację, co trzeba poprawić, zmienić
- kontroluje swoje zachowania
- właściwie reaguje na przejawy emocji innych

Nawiązuje pozytywne kontakty

Monitoring:

- skupia uwagę na mówiącej do niego osobie
- Mówi wprost czego oczekuje i myśli, zachowując przyjazny klimat
- pełni wyznaczone role, np. dyżur
- podporządkowuje się zachowaniom oczekiwanym przez opiekunów
- odkrywa znaczenie komunikowania się w sposób niewerbalny
- z ważnymi sprawami w ustalony sposób zwraca się do nauczyciela

Zna wartości

Monitoring:

- rozpoznaje wartości takie jak: prawda, piękno, odpowiedzialność, tolerancja, szacunek, szczęście, miłość, przyjaźń, inne
- dostrzega krzywdę innych
- nie wyśmiewa się i nie chwali
- pomaga słabszym i potrzebującym pomocy
- uczestniczy w tworzeniu i przestrzega norm współżycia opartych na wartościach
- akceptuje, że wszyscy mają równe prawa i równe obowiązki

Przedszkolowo.pl logo