KONCEPCJA PRACY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

MISJA:
"Dzieciństwo jest po to, by dziwić się światu, badać go i odkrywać..."
Dorota Klus-Stańska

MISJA PRZEDSZKOLA REALIZOWANA BĘDZIE POPRZEZ:
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,
podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,
wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu- naturalna postawa badacza, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,
dbanie o bezpieczeństwo dziecka,
wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,
podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,
dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,
kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej,
promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia

NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE:
DLA DZIECI: domem zabaw i edukacji, w którym czują się badaczem, bezpieczne, spokojne i kochane
DLA RODZICÓW: równorzędnym partnerem w wychowaniu ich dziecka, drugim domem dla ich dzieci, miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa, tak że mogą spokojnie pracować
DLA NAUCZYCIELI: bezpiecznym miejscem do wspólnej realizacji zadań i celów przedszkola, spełnienia się w roli nauczyciela i wychowawcy oraz osobistego rozwoju
DLA PERSONELU ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWEGO: miejscem spokojnej i bezpiecznej pracy, dającej satysfakcję, poczucie sprawstwa i wpływu na wizerunek placówki w środowisku i uczestnictwa w rozwoju małego dziecka
DLA ŚRODOWISKA: równorzędnym partnerem w realizacji proponowanych działań, zadań, projektów, propagującym ideę zrównoważonego rozwoju dla środowiska
PLANOWANE DZIAŁANIA:
Prowadzenie dni adaptacyjnych
Zajęcia edukacyjne - eksperymenty
Udział w konkursach proponowanych przez środowisko lokalne
Organizowanie uroczystości, imprez o charakterze rodzinnym
Konkursy z udziałem rodziców
Organizowanie obchodów: Dzień Pluszowego Misia, Dzień Białej Laski, Dzień Ziemi, Sprzątania Świata, Dzień Wiosny, Dni Kultury Kaszubskiej i inne
Udział przedszkola, rodziców w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom
Organizacja konkursów: recytatorskich, wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, plastycznych, sportowych
Współpraca z różnymi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi na terenie gminy, powiatu, kraju
KONCEPCJA WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW:
organizowanie wyjazdów dla dzieci do teatru, kina, zoo, muzeum
„Teatr rodzinny” czyli co najmniej raz w roku wystawienie dzieciom bajki w wykonaniu rodziców, nauczycieli i pracowników
włączanie rodziców w akcje podejmowane przez przedszkole: „Zbieramy makulaturę”, „Korki i zakrętki dla małej pacjentki”, „Koncert charytatywny dla osób niepełnosprawnych”
włączanie rodziców do realizacji wyżej wymienionych programów, projektów, konkursów
zebrania, konsultacje indywidualne,
warsztaty dla rodziców, babć i dziadków wg zainteresowań i potrzeb placówki, pedagogizacja rodziców,
prowadzenie „Kącika dla Rodziców” z życia grupy, z życia przedszkola, informacje, wystawy prac dzieci/, ciekawe artykuły, broszury,
prowadzenie wystawy „Osiągnięcia przedszkolaków” – gazetka
organizowanie uroczystości przedszkolnych i grupowych
KONCEPCJA WSPÓŁPRACY Z ŚRODOWSKIEM LOKALNYM:
Działania:
wszyscy pracownicy przedszkola prezentują życzliwą postawę wobec klientów placówki, dbają o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.
dzieci będą brały udział w akcjach, projektach, konkursach organizowanych przez instytucje działające w środowisku lokalnym w celu promowania swoich talentów oraz pogłębienia współpracy.
systematycznie prowadzona strona internetowa przedszkola oraz profil na facebooku, dzięki której rodzice będą mieli dostęp do bieżących informacji o działaniach placówki,
prowadzenie kroniki przedszkola.

„Nauka jest bardziej efektywna kiedy sprawia radość”
Jan Amos Komeński


PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2015 , poz.2156 ze zm.)
• Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z dnia 2017.01.11)
• Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1270)
• Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 poz. 356)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.)
• Statut PrzedszkolaPriorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018:
PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

ZADANIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „BAŚNIOWA KRAINA”
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1. Wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych min. eksperyment w pracy nad wszechstronnym rozwojem społeczo – emocjonalnym dzieci.
2. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej u dzieci jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska.
GŁÓWNY CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018
„Wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które polega na odpowiedniej organizacji procesu opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, w którym umożliwimy dziecku rozwój aktywności na drodze istotnych wartości jakimi są: prawda, dobro i piękno”.
 ZADANIA PRZEDSZKOLA:
1. „ Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju”
2. „Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa”
3. „Wspieranie aktywności dziecka, podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych” poprzez organizowanie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej spontaniczne zabawy ruchowe oraz zajęcia kierowane wyrabiające sprawność i umiejętności w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.
4. „Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń umożliwiających im ciągłość procesów adaptacji oraz udzielanie pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony”
5. „Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jako możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainetresowań”
6. „Wzmacnianie poczucia wartości, umożliwienie rozwoju indywidualności i oryginalności dziecka oraz rozwijanie potrzeby relacji osobowych i uczestnictwie w grupie”
7. „Tworzenie sytuacje, które sprzyjają rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbanie o zdrowie o sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
8. „Przygotowanie dziecka do rozumienia własnych emocji i emocji innych, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zdaniowych uwzględniając treści adekwatne do intelektualnej możliwości i oczekiwań rozwoju dzieci”
9. „Tworzenie sytuacji edukacyjnych, które budować będą wrażliwość estetyczną dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka tj. do mowy, zachowania ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i plastyki”
10. „Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną , samodzielną eksplorację otaczającej przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka’
11. „Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczna , samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania i prezentowania wytworów własnej pracy’
12. „Współdziałanie z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka”
13. „Kreowanie wspólne z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa przedszkolna, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju”
14. „Systematyczne uzupełnianie realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju – za zgoda rodziców”
15. „Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole”
16. „Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiającymi dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego”
17. „Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowań dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznanie innych kultur”.
Przedszkolowo.pl logo