KONCEPCJA PRACY NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHMIELNIE
NA LATA 2013-2018MISJA PRZEDSZKOLA

„Dla nas najważniejszej jest aby nasze dzieci były szczęśliwe, bogatsze w doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej nauki w szkole podstawowej”

Będziemy dążyć do:
zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,
wspomagania dzieci w jego indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;
budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość , dobro, piękno, szacunek
kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
wdrażania zdrowego stylu życia,
rozwijania sprawności fizycznej,
wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,
wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,
efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji,
promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
Umożliwienie osiągnięcia gotowości szkolnej


MISJA PRZEDSZKOLA

realizowana będzie poprzez
Stałe doskonalenie kadry pedagogicznej
Nowoczesne projekty edukacyjne
Aktywną współpracę z rodzicami
Organizację zajęć dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci
Właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej
Nowoczesne metody nauczania
Monitorowanie pracy przedszkola
Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne , a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela”.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE

1. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
3.Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
4. Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem pracy.
5. Nauka przez aktywne działanie.
6.Współpraca z placówkami oświatowym, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy.
7. Wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola.
8. Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.
9. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka , współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
10. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola.
11. Promowanie działalności przedszkola w środowisku.
12. Promowanie zdrowego stylu życia.
13. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
14. Rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem.
15. Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się.

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W CHMIELNIE

Naszym zadaniem jest tworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci. Postrzegamy dziecko jako indywidualną osobę , która funkcjonuje w społeczności. Dążymy do tego, aby dziecko opuszczając przedszkole potrafiło być samodzielne, nawiązywało kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radziło sobie w sytuacjach trudnych, potrafiło wyrażać swoje potrzeby. Ważne jest także, aby wyposażyć dziecko w umiejętności, kompetencje związane z osiąganiem dojrzałości szkolnej. W naszym przedszkolu dążymy do wypracowania takiego stylu pedagogicznego, który łączy realizację celów pedagogicznych z osobowością i stylem pracy nauczycielek i dostosowany jest do rozwoju dzieci. W szczególności dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu na miarę wieku i aktualnych możliwości :

WYKAZUJE:

umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, potrafi współdziałać w grupie),
samodzielność,
motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

POSIADA:
podstawową wiedzę o świecie,
zdolność do obdarzania nauczycieli i innych dorosłych uwagą
i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,

UMIE:
poszukiwać, odkrywać, doświadczać

ROZUMIE, ZNA:
prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność
fizyczną,
zasady kultury współżycia, postępowania,
kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
potrzebę szanowania przyrody i środowiska – prezentuje postawę proekologiczną,

NIE OBAWIA SIĘ:
występować publicznie,
wykazywać inicjatywę w działaniu,
prezentować swoje pomysły, osiągnięcia artystyczne, sportowe, sukcesy,
wyrażać swoje uczucia.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

Zapewnienie każdemu dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokajanie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i zdrowia podczas zabaw, zajęć, wycieczek, spacerów i innych form spędzania czasu w przedszkolu.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przez aktywność twórczą dziecka przejawiającą się w rozwoju ekspresji ruchowo-mimicznej, ruchowo-muzycznej, ekspresji słownej, słowno-muzycznej, ekspresji muzycznej, plastycznej, konstrukcyjno-technicznej oraz ekspresyjnej twórczości zabawowej – dziecko widzem i aktorem.
Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej, przygotowanie dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami , znającymi swój region, kraj i inne narody europejskie.
Promocja zdrowia i ekologia.
Edukacja przez sztukę.


WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI – KRYTERIA SUKCESU

Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne
Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci
Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole
Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem
Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola
Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku lokalnym
Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej
Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku
Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne , multimedia


ANALIZA I MODYFIKOWANIE

1.Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji Pracy.
2.Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
3.Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji. Podczas rad pedagogicznych
-półrocznych i rocznych podejmowana będzie dyskusja dotycząca analizowania i modyfikowania Koncepcji Pracy.
4.Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją Pracy na zebraniach grupowych , stronie internetowej przedszkola
5.Informacje o akceptacji Koncepcji Pracy pozyskamy poprzez podanie do publicznej wiadomości założeń koncepcji i zachęcenie rodziców do zgłaszania ewentualnych uwag do wychowawców bądź dyrektora przedszkola..


OBSZARY DZIAŁANIA
DZIECI
Organizowanie warunków pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci (adaptacja dziecka w przedszkolu).
Diagnozowanie i rozpoznawanie umiejętności i możliwości każdego dziecka.
Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Rozwijanie optymistycznych cech charakteru.
Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.
Gromadzenie i tworzenie strojów i rekwizytów do zabawy w teatr.
Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.
Realizacja innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych.
Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych – scenicznych.
Realizowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych.
Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia


RODZICE
Aktywne włączanie rodziców w działania przedszkola.
Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o rozwoju ich dziecka, jego osiągnięciach i sukcesach.
Zapewnienie sprawnego przepływu informacji.
Oferta zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci.
Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez prezentacje publikacji na Gazetce Przedszkolnej, organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami.
Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
Aktywizowanie członków Rady Rodziców.
Prezentowanie zamiłowań, hobby rodziców na forum grupy i przedszkola.


NAUCZYCIELE

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współdziałanie w ramach WDN.
Dbanie o przyjazną atmosferę w pracy.
Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.
Poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami.
Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi.
Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
Współdziałanie w planowaniu działań i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.
Dbanie o bezpieczeństwo wychowanków.


PERSONEL NIEPEDAGOGICZNY

Udział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku przedszkola.
Motywowanie do oszczędnego gospodarowania mieniem.
Życzliwy stosunek do dzieci.
Pomoc w realizacji treści programowych.


WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez i uroczystości o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej.
Włączanie się w organizowane przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym.
Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.
Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach.
Udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
Współpraca z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym.
Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.
Prowadzenie kroniki oraz strony internetowej przedszkola.
Organizacja uroczystości przedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci.
Zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej.
Prezentacja działań przedszkola w lokalnych mediach.
Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Upowszechnianie informacji o przedszkolu.
Przedszkolowo.pl logo